Qasja e diferencuar ndaj të mësuarit

QASJA E DIFERENCUAR NDAJ TË MËSUARIT Për pjesëmarrjen aktive dhe produktive në aktivitetet shkollore, nxënësit me aftësi të kufizuara kanë nevojë për mbështetje shtesë. Për atë qëllim, mësimdhënësit janë ata që bëjnë ndërhyrje të synuara, përkatësisht zbatojnë qasje të diferencuar në planifikimin dhe realizimin e mësimit për t’u mundësuar nxënësve pjesëmarrjen dhe mundësinë për t’i…

Teknologjia asistive

Përdorimi i kompjuterit për të punuar me nxënësit me aftësi të kufizuara nuk është gjithmonë i mjaftueshëm. Për disa nxënës, kompjuteri mund të jetë vështirësi shtesë për shkak të: lëvizjeve të kufizuara të duarve, motorikës së lehtë të zhvilluar në mënyrë të pamjaftueshme, vizualizimit të përmbajtjes së ekranit, përdorimit të pajisjeve standarde të hyrjes (miut,…

Приспособување на наставните материјали

Препораки за приспособување на наставните материјали за ученици со попреченост   Фонт (изглед на буквите) Употребата на фонтот во документот може да влијае на можноста тој да биде полесен или потежок за читање. Користете фонт кој е лесно читлив, фонт во кој што буквите немаат дополнителни додатоци, кириличен фонт.  Во еден документ избегнувајте да користите…

Употреба на асистивна технологија

Употреба на компјутер и асистивна технологија во наставата за учениците со попреченост   Применливоста на компјутерот и на асистивната технологија во наставата е голема. На наставниците им овозможува широк спектар на активности кои можат да ги спроведат со учениците со различна попреченост и за разни наставни содржини, користење нови методи на работа, подобра инклузивна клима…

Асистивна технологија

Употребата на компјутер во работа со ученици со попреченост не е секогаш доволна. За некои ученици компјутерот може да претставува дополнителна потешкотија поради: ограничени движења на рацете, недоволно развиена фина моторика, визуелизација на содржината на екранот, користење на стандардните влезни уреди (глувче, тастатура) и др. Затоа, треба дополнително да се употребат асистивни уреди коишто може…

Визуелна поддршка

Визуелната поддршка е збир на визуелни „алатки„ кои му помагаат на поединецот во неговото секојдневно функционирање. Визуелната поддршка вклучува еден или повеќе визуелини прикази на предмети, луѓе, ситуации, знаци и/или зборови за планирани активности прикажани по редослед на изведување. Ваквиот вид на поддршка се учи постепено, по пат на физичка поддршка и минимална вербализација. Се…

Диференциран пристап во учењето

Диференциран пристап во учењето   За активно и продуктивно учество во училишните активности, учениците со попреченост имаат потреба од дополнителна поддршка. За таа цел наставниците се тие кои прават целни интервенции, односно применуваат диференциран пристап во планирањето и реализацијата на наставата за да им овозможи на учениците да учествуваат и можност да ги достигнат саканите…

Предизвикувачко однесување

Предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со попреченост и аутизам   Предизвикувачко однесување е секое несоодветно однесување кое е социјално неприфатливо поради својот интензитет, фреквенцијата и времетраењето, заради што им пречи на другите луѓе. Од друга страна, постои голема веројатност, ваквото однесување да предизвика штета на самата индивидуа и/или на други луѓе, но  има голема…