Приспособување на наставните материјали

Препораки за приспособување на наставните материјали за ученици со попреченост   Фонт (изглед на буквите) Употребата на фонтот во документот може да влијае на можноста тој да биде полесен или потежок за читање. Користете фонт кој е лесно читлив, фонт во кој што буквите немаат дополнителни додатоци, кириличен фонт.  Во еден документ избегнувајте да користите…

Употреба на асистивна технологија

Употреба на компјутер и асистивна технологија во наставата за учениците со попреченост   Применливоста на компјутерот и на асистивната технологија во наставата е голема. На наставниците им овозможува широк спектар на активности кои можат да ги спроведат со учениците со различна попреченост и за разни наставни содржини, користење нови методи на работа, подобра инклузивна клима…

Асистивна технологија

Употребата на компјутер во работа со ученици со попреченост не е секогаш доволна. За некои ученици компјутерот може да претставува дополнителна потешкотија поради: ограничени движења на рацете, недоволно развиена фина моторика, визуелизација на содржината на екранот, користење на стандардните влезни уреди (глувче, тастатура) и др. Затоа, треба дополнително да се употребат асистивни уреди коишто може…

Визуелна поддршка

Визуелната поддршка е збир на визуелни „алатки„ кои му помагаат на поединецот во неговото секојдневно функционирање. Визуелната поддршка вклучува еден или повеќе визуелини прикази на предмети, луѓе, ситуации, знаци и/или зборови за планирани активности прикажани по редослед на изведување. Ваквиот вид на поддршка се учи постепено, по пат на физичка поддршка и минимална вербализација. Се…

Диференциран пристап во учењето

Диференциран пристап во учењето   За активно и продуктивно учество во училишните активности, учениците со попреченост имаат потреба од дополнителна поддршка. За таа цел наставниците се тие кои прават целни интервенции, односно применуваат диференциран пристап во планирањето и реализацијата на наставата за да им овозможи на учениците да учествуваат и можност да ги достигнат саканите…

Предизвикувачко однесување

Предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со попреченост и аутизам   Предизвикувачко однесување е секое несоодветно однесување кое е социјално неприфатливо поради својот интензитет, фреквенцијата и времетраењето, заради што им пречи на другите луѓе. Од друга страна, постои голема веројатност, ваквото однесување да предизвика штета на самата индивидуа и/или на други луѓе, но  има голема…