Платформата нуди индивидуализирана поддршка во учењето за ученици со попреченост од I дo V одделение кои се вклучени во редовна настава во основните училишта и кои настава следат според Индивидуален образовен план. За да се добие индивидуализирана образовна поддршка потребно е да се регистрира ученикот од страна на родителот или наставникот, по што ќе биде креиран персонализиран профил. РЕГИСТРИРАЈ СЕ ЗА КРЕИРАЊЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПРОФИЛ
Go to Top