Монтесори методот

Марија Монтесори го започна своето патување во образованието работејќи со деца со попреченост. Нејзиниот метод и материјали најпрво беа развиени врз основа на набудувањата на децата со кои најпрво работеше.   Марија Монтесори беше со години пред своето време во своите набудувања и решенија за проблемите со кои се соочуваат наставниците кога работат со учениците…

Развој на грижа за себе 6-7 години

Грижата за себе се однесува на активности и стекнување на вештини кои му помагаат на детето да функционира во секојдневниот живот (одржување на хигиена, облекување, јадење и сл.). Самиот термин „грижа за себе“ упатува дека овие активности се очекува да бидат направени самостојно и зависно од возраста, во многу случаи станува несоодветно за другите да…

Родителот во изработка на ИОП

Родителите на ученикот кој манифестира потешкотии во учењето е рамноправен член на инклузивниот тим за ученик. Со споделување на информации како што се: историја за образованието; податоци за претходни интервенции; медицинска историја, опис на сегашното ниво на функционирање на ученикот/развоен статус како и индивидуалните карактеристики на детето (преференции, способности, потреби, интереси) им помага на останатите…

Стратегии за работа со дете со аутизам

Секоја личност со аутистичен спектар на нарушување (АСН) има различни потреби. Затоа секоја личност треба индивидуално да се разгледува и да ѝ биде понуден соодветен третман адекватен на индивидуалните потреби. Целта е да ѝ се помогне на личноста да стекне одредени вештини, истите да ги усоврши за да може полесно да функционира во секоjдневниот живот,…